Menu Content

ARTIO SMS služby - Obchodní podmínky

Providence, 31.07.2013

I. Provozovatel

SMS služba je zprostředkována:

ARTIO International Co.
Global Gateway 2414
Rue De La Perle
Providence, Mahe
Seychelles

IBC No.: 077178

II. Popis služby

Služba zahrnuje poskytnutí SMS brány, která umožňuje zasílání SMS zpráv (krátké textové zprávy) na mobilní telefonní čísla. Tato služba je nabízena všem zákazníkům, kteří mají registrovaný účet na stránkách artio.net a povolenou SMS službu. S registrovaným uživatelským jménem a API klíčem, který Vám bude zaslán po aktivaci SMS služby, mohou zákazníci využívat tuto službu u různých ARTIO produktů a nástrojů nebo mohou použít ARTIO SMS API k zasílání SMS zpráv z vlastních aplikací.

III. Dodávka

Během přenosu, elektronická komunikace může probíhat prostřednictvím systémů několika mobilních sítí a dalších agregátorů ("řetězec"). Vaše elektronická komunikace je považována za odeslánou v okamžiku, kdy je zpráva vyslána z našeho systému na dalšího poskytovatele služeb v řetězci. Elektronická komunikace zaslaná uživateli mobilního telefonu je brána za doručenou v okamžiku, kdy je předána z našeho systému k Vám. Budeme se snažit, aby byla zajištěna kontinuita a nepřetržité používání našich služeb, nicméně toto ve značné míře také závisí na účinném fungování sítě poskytovatelů služeb, pokrytí sítě a mobilním zařízení příjemce. Více v části Prohlášení a omezení odpovědnosti.

IV. Omezení použití

V některých zemích platí různá právní omezení týkajících se elektronických komunikací. Je Vaší povinností zajistit, aby Vaše chování bylo legální. Používáním našich služeb rovněž souhlasíte s našim pravidly Pravidla užívaní služeb SMS.

V. Omezení odpovědnosti

Provozovatel nezaručuje plný provoz služby a v žádném případě není zodpovědný za zprávy, které nebyly doručeny.

Žádné záruky. Naše služby nejsou navrženy tak, aby splňovaly individuální požadavky zákazníků. Nemáme žádné záruky než ty, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, pokud se jedná o naše služby nebo systémy a technologie, které používáme k poskytování služeb. Neposkytujeme také žádné záruky za obsah a technologie na našich stránkách nebo za to, že služby budou bez přerušení nebo chyb.

Šifrování dat. Data nahrána do našeho systému mohou být přenášena v nešifrovaném formátu. Nezaručujeme, že data nemůžou být zachycena ostatními.

Pokrytí sítě. Pravidelně aktualizujeme seznam pokrytí sítě pro služby na našich stránkách. Díky tomu jsme schopni určit všechny mobilní sítě, na které můžeme přenášet naše služby. Je Vaší povinností používat naše služby pouze pro mobilní sítě uvedené na seznamu. Pokud se pokusíte odeslat data na mobilní síť, která nemá pokrytí, můžeme Vám to strhnout a to i za předpokladu, že přenos se nezdaří. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za neúspěšný přenos.

Vyloučení veškeré odpovědnosti. Nepřijímáme odpovědnost za případné škody nebo ztráty vyplývající z nebo týkající se užívání, neschopnost používat nebo neoprávněné používání služeb. Toto zahrnuje všechny přímé, nepřímé, zvláštní, závažné, trestné nebo náhodné škody, ať už takové škody nebo ztráty vznikají ve smlouvě, deliktu, na základě zákona, ze zákona a další.

Soulad s právními předpisy. Neměníme obsah elektronické komunikace odeslané nebo přijaté prostřednictvím našeho systému nebo výběrem adresy příjemce. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah přenášených dat a plná odpovědnost je tedy na Vás. Musíte dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy platné ve Vašem systému i  systému všech osob, se kterými probíhá přímá komunikace prostřednictvím našich služeb. Používáním našich služeb rovněž souhlasíte s našim pravidly - Pravidla užívaní služeb SMS.

Obrana vůči stížnostem z regulačních úřadů. Budete zodpovědni za řešení jakékoli stížnosti, kterou obdržíme od příslušného regulačního subjektu v souvislosti s užíváním jedné z našich služeb. Veškeré stížnosti Vám předáme jak jen to bude možné. Je nutné postupovat dle platných postupů řešení stížností a reagovat na každou stížnost ve lhůtách stanovených příslušným regulačním orgánem a zároveň nám zaslat také kopii Vaší odpovědi. Budete zodpovědni za jakoukoli pokutu nebo sankci udělenou regulačním orgánem, v případě porušení těchto obchodních podmínek.

VI. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracujeme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů - Ochrana osobních údajů.

Zachycení a zveřejnění. Můžeme zachytit a zveřejnit jakákoli data vložená do našeho systému za účelem chránit naše vlastnická práva, efektivní operace našich systémů nebo abychom vyhověli požadavkům kompetentních orgánů nebo nařízení soudních příkazů, nebo sestavení a analýze statistických údajů. Souhlasíte, že podle platných zákonů můžeme zachytit, filtrovat, zamknout, číst, mazat, zveřejňovat a používat data nahraná do našeho systému nebo webových stránek.

Zveřejnění příjemcům. Příjemce elektronické komunikace má právo znát totožnost odesílatele a my na žádost příjemce můžeme takovou informaci zveřejnit.

Žádná odpovědnost za zveřejnění. Ani my, ani naši dodavatelé nebudou odpovědni vůči Vám nebo někomu jinému za jakékoli škody nebo ztráty, které utrpěli kvůli těmto opatřením.

Sběr dat. Souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat a zveřejňovat informace vztahující se k používání našich služeb a stránek pro účely analýzy, reportu, hodnocení kvality služeb nebo výzkumu.

VII. Oznámení

Oznámení pro Vás. Oznámení na základě těchto podmínek Vám bude zasláno prostřednictvím zprávy, která se Vám zobrazí ve Vašem účtě nebo Vám bude zasláno na email, který byl zadán při registraci nebo aktualizaci Vašeho účtu. Je Vaší povinností udržovat informace ve svém účtě aktuální.

Oznámení pro provozovatele. Oznámení na základě těchto podmínek musí být zasláno na e-mail legal@artio.net.

VIII. Ochrana účtu

Informace. Za účelem poskytování našich služeb požadujeme určité informace. Vaší povinností je zajistit, aby informace byly kompletní a aktuální. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit jakoukoli službu v případě, že nám dáte informace, které jsou neúplné a nepřesné. Zaručujete, že všechny Vámi poskytnuté informace jsou kompletní a přesné a zbavujete Provozovatele jakékoli odpovědnosti, která může nastat v souvislosti s poskytnutím neúplných a nepřešných informací. Musíte nás informovat o jakékoli změně, která u Vás nastane.

Uživatelské jméno a heslo.  Přidělíme Vám nebo Vás požádáme, abyste si vybrali uživatelské jméno a heslo pro každý účet. Můžeme změnit, zrušit nebo pozastavit Vaše heslo a informovat Vás o této záležitosti.

Bezpečnost. Jste povinni:
udržovat Vaše uživatelské jméno, ID a heslo v tajnosti;
neobcházet nebo se nesnažit obcházet náš kontrolní systém autentizace;
informovat nás okamžitě, pokud dojde k neoprávněnému použití Vašeho účtu nebo dojde k jinému porušení
být odpovědný za všechny platby a aktivity, které se vyskytují na vašem účtě;
být zodpovědný za jakoukoli škodu, ztrátu o nebo náklady, které nám nebo třetí straně vzniknou, v důsledku některé z Vašich akcí nebo akcí třetí strany používající Vaše heslo, uživatelské jméno a
pojistit nás vůči jakémukoli nároku z používání Vašeho hesla, uživatelského jména nebo informací o Vašem účtě třetí osobou nebo jako důsledek Vašeho porušení této části.

IX. Pozastavení/přerušení služby

Důvody pro přerušení. Můžeme Vám pozastavit všechny nebo některé naše služby nebo licence, pokud:
nezaplatíte všechny poplatky spojené s využíváním našich služeb;
máme plánované prostoje z důvodu provádění údržby nebo úpravy našich služeb;
je nutné provést opravu nebo zabezpečení systému; nebo
používáte služby v rozporu s těmito podmínkami, platnými právními předpisy, nařízeními;
pokud to vyžaduje právo; nebo
v případě, kdy se pro nás stane nemožné poskytovat Vám služby vzhledem k okolnostem, které jsou mimo naši kontrolu.

Obnovení. K obnovení služby dojde po té, co dojde k odstranění důvodu pro přerušení.

Přerušení na základě požadavku uživatele. O dočasné pozastavení služby může požádat i uživatel, a to na našich stránkách v části - SMS Dashboard. V okamžiku, kdy bude služba pozastavena, žádné zprávy nebudou posílány. Aktivaci služby je možné provést na stejném místě.

X. Ukončení služby

Oznámení. Smlouvu můžete ukončit zasláním oznámení na účet legal@artio.net nebo můžete použít formulář pro deaktivaci služby, který najdete na našich stránkách.

Důvody. Smlouvu můžeme ukončit okamžitě, pokud:
nezaplatíte všechny poplatky spojené s využíváním našich služeb;
používáte služby v rozporu s těmito podmínkami;
jste se ocitli v insolvenci, likvidaci nebo je vůči Vám zahájeno soudní řízení;
podniknete kroky vedoucí ke zrušení registrace nebo zrušíte svůj vlastní účet;
jeden z našich dodavatelů přeruší dodávku služeb;
vládní opatření nebo zákon samotný nám neukládá možnost v pokračování poskytování služeb.

Důsledky. Po ukončení smlouvy:
musíte okamžitě přestat používat naše služby;
musíte okamžitě uhradit veškeré dlužné částky;
propadne nevyužitý kredit na Vašem účtě, a
všechny licence a práva udělené na základě těchto podmínek budou ukončena.

Přihlášení uživatele Prázdný