Menu Content

Průvodce technickou podporou - Sdílený vývoj

Seznam článků
Průvodce technickou podporou
První kroky
Tickety
Zakázkový vývoj
Sdílený vývoj
Obsah
Všechny strany

5. Sdílený vývoj

5.1.Úvod

Veřejné (Sdílené) případy jsou zobrazeny veřejně pro všechny uživatele. Pokud některý z uživatelů také bude mít zájem o dokončení navrhovaného případu, může se k vám přidat a podílet se na spolufinancování vývojet. Čím více uživatelů se bude podílet na sdílenlém případu vývoje, tím levnější (nižší částka) bude pro každého uživatele.

Pokud máte návrh nebo nápad o možných nových zlepšeních funkcionalitt, můžete na ně založit nový případ sdíleného vývoje. Taktéž si můžete prohlížet seznam již existujících sdílených případů a pokud je některý z nich pro vás také použitelný, můžete se podílet na jeho financování.

5.2.výhody sdíleného vývoje

Hlavní výhody sdíleného vývoje zahrnují:

 • úspora nákladů k vytvoření požadované funkce (čím více uživatelů se podílí, tím levnější je vývoj pro každého účastnika)

 • možnost navrhnout novou vlastnost nebo funkcionalitu, která může být použitelná i pro ostatní uživatele

 • možnost vývoje a financování komplexnějších funkcí, které by byly příliš nákladné pro jednotlivce

 • rychlejší uvedení nové funkce

 • možnost ovlivňovat, které nové funkce získají více pozornosti; můžete pomoci upřednostnit funkce, které jsou prospěšné pro váš vlastní projekt

 • ve výsledku mohou být náklady na vývoj nižší, než jak jste plánovali na začátku (zkontrolujte Úsporu nákladů sdílených případů)

5.3.podrobnosti sdíleného vývoje

Se sdíleným vývojem pouze na vás, jak moc se rozhodnete investovat (podíl vaší účasti). Můžete se začít podílet již jednou hodinou vývojářského času.

Samozřejmě čím více invistujete, tím dříve se sdílený případ dostane do fáze realizace.

Před fází uzamčení  sdíleného případu můžete volně měnit svou účast nebo dokonce případ úplně opustit. to znamená, že investované hodiny vám budou vráceny na účet.

Našim cílem je motivace uživatelů, aby se připojili ke sdílenému vývoji, jelikož čím více uživatelů sdílí vývoj, tím méně platí každý jednotlivec. Takže pokaždé, když uvidíte navrhovaný případ, který budete považovat za užitečný, neváhejte se připojit třeba jen přispěním pouhé hodiny. Můžete pomoci jak sobě, tak i ostatním k provední požadavku a na konci z něj budou všichni profitovat.

Čím více je pro vás navrhovaný případ zajímavější a prospěšnější, tím více můžete investovat, což urychlí vývoj.

5.4.Fáze sdíleného vývoje

Otevření – sdílený případ je zveřejněn a může být sdílen ostatními uživateli; v této fázi mohou uživatelé volně zahájit jejich účastnický podíl (počet investovaných hodin) nebo odstoupit od případu úplně. Během této fáze mohou uživatelé vidět jaké % odhadovaného času bylo již investováno ostatními účastníky a jak blízko je možnost případ realizovat.

Uzemčení  – ve chvíli, kdy je případ blízko situace, že je odhadovaný čas pokryt investicí jednotlivých účastníků, přichází fáze uzamčení. Uzamčení případu znamená to, že ti, kteří se podílejí na sdíleném případu, už nemohou snížit jejich investice a ani nemohou od případu odstoupit. Nicméně noví účastníci se mohou připojit a stávající mohou zvýšit svůj stávající podíl. % dosažení celkového pokrytí požadovaného případu již není zobrazeno (více informací získáte v kapitole Snížení nákladů na sdílený případ).

Fáze uzamčení končí po uplynutí určité doby, pokud součet všech investic dosáhl odhadovaný čas.

Realizacepokud byl shromážděn dostatečný počet účastníků, kteří se připojili ke sdílenému případu – to znamená, že jejich investované hodiny pokryjí nebo dokonce překročí odhadovanou dobu - automaticky případ spadá do fáze realizace, což znamená, že bude přidelen vývojářského týmu a začne se na něm pracovat.

5.5.principy snižování nákladů na sdílený případ

Toto jedna z nejdůležitějších částí našeho konceptu sdílleného vývoje. Principem je, že uživatelům, kteří se rozhodnou "investovat” (účast na vývoji sdíleného případu) může být ve výsledku účtována nižší částka než jaká byla očekávaná.

Principem je, že po fázi uzamčeení sdíleného případu jsou ostatní uživatelé stálé vítáni, aby sdíleli případ nebo aby zvýšili investice v jiných sdílených případech, aby mohly být co nejdříve přepnuty do fáze realizace. V této fázi již nebudeme veřejně zobrazovat % pokrytí dosaženého odhadovaného času.

To může vést k situaci, kdy uživatelé podílející se na případu jsou ochotni investovat nad rámec odhadovaného času. Řekněme, že odhadovaný čas byl 100 hodin, ale všichni účastníci investovali dohoromady 120 hodin.

V takovém případě budou hodiny navíc vráceny všem účastníkům v odpovídajícím poměru jejich výše investice. Takže například John investoval 20 ze 100 odhadovaných hodin (20%) a bude mu vráceno 20% z hodin investovaných nad rámec. (20% z 20 hodin navíc = 4 hodiny).

To znamená, že Johnovi bude ve výsledku účtováno pouze 16 hodin místo původně investovaných 20.

Doufáme, že tímto principem se stane sdílený vývoj oblíbeným a povzbudí uživatele k investování do vývoje, který považují za zajímavý a ve výsledku levnější vývoj, z kterého může profitovat mnoho uživatelů.

5.6.Workflow sdíleného vývoje

 1. Obdržíme návrh (specifikaci) na nový Sdílený vývoj.

 2. Náš tým technické podpory bude spolupracovat s uživatelem navrhujícím vývoj na přesné specifikaci a na odhadovaném čase. Vyhrazujem si právo upravit původní specifikaci dle našeho přihlédnutí k tomu, co by mohlo nejlépe vyhovovat největšímu množství uživatelů. Jestliže by navrhovatelé nesouhlasili s úpravou, stále můžeme dokončit zakázkovou úpravu během soukromé zákaznické technické podpory. Komunikace o spocifikaci je velmi podobná komunikaci během Zakázkového vývoje (pro získání více informací si přečtěte kapitolu Workflow Zakázkového vývoje). Výsledkem této fáze je finální specifikace a odhadovaný čas pro vyřešení problému (případu).

 3. Po nastavení odhadovaného času, narozdíl od soukromého případu, který musí být akceptován nebo odmítnut navrhujícím uživatelem, bude veřejný (sdílený) případ vystaven na stránce Seznamu sdílených případů takže může být zobrazen ostatními uživateli.

 4. V době zveřejnění nového sdíleného případu bude nastaveno Datum dokončení. Toto datum znázorňuje dobu, do kdy je potřeba shromáždit dostatečný počet účastníků. V případě, že se neshromáždí dostatek účastníků, aby pokryli sdílený vývoj, případ bude zneveřejněný a zatím nerealizovaný. Konečný termín je navržen uživatelem, nicméně může být navržen i námi.

 5. Sdílený případ bude zveřejněn na Stránce sdílených případů tak dlouho dokud se neshromáždí požadované množství investovaných hodin nebo do vypršení termínu.

 6. Během doby, kdy je sdílený případ zveřejněn, se může kterýkoli uživatel, pro něhož je vývoj výhodný nebo jednoduše si jen přeje podpořit tento vývoj, připojit k případu. Připojením se rozumí, že se uživatel bude podílet určitým počtem hodin na vývojij. Je to výhradě uživatelova vůle, jak moc si přeje investovat (minimální investice je 1 hodina). Pro detail: Připojení se k existujícímu sdílenému příapadu.

 7. Uživatel, který se připojil k případu, může také upravovat svůj podíl na případu nebo úplně odstoupit. Tento proces musí být dokončen ještě před fází uzamčení. Více zde: Úprava účasti na případu nebo odstoupení.

 8. Když investice přesáhnou výši uzamykatelné ceny, případ bude přepnut z otevřené fáze na fázi uzamčenou (Fáze Sdíleného vývoje). To znamená, že případ je již blízko samotné realizace, ačkoliv odhadovaný čas ještě nebyl plně pokryt.

 9. Během uzamčené fáze se mohou noví účastníci stále připojovat k případu a existující uživatelé mohou navyšovat jejich investice. Nicméně extistující účastníci již nemohou snížit jejich investici nebo zcela odstoupit od případu. Jestliže se během této fáze dosáhne nebo překročí odhadovaný čas, případ se bude realizovat.

 10. V případě, že odhadovaný čas nebude dosažen, případ bude zrušen a odstranět ze  Seznamu sdílených případů a všechny investované hodiny budou vráceny zpět všem účastníkům případu.

 11. Po dokončení realizace bude kód nebo produktová verze zpřístupněna všem podílejícím se účastníkům.

17 velke

 

5.7.návrh nového sdíleného případu

Proces návrhu nového sdíleného případu je velmi podobný Zakázkovému vývoji, existuje jen několik odlišností.

Pro otevření nového Sdíleného případu klikněte na odkaz Nový vývoj na hlavní stánce uživatelského účtu nebo v levém menu.

Ve zobrazeném formuláři vyberte možnost "sdílený" jako Typ. v tomto případě bude případ (pokud bude námi schválen) sdílen s ostatními uživateli, kteří se připojí a budou spolufinancovat vývoj.

Taktéž vyberte požadované Datum dokončení případu. Hodnota naznačuje datum, do kdy mít případ dostatečné množství účastníků, jinak bude případ zneveřejněn a nerealizován. Měli byste navrhnout takové datum, které vyhovuje vám (např. termín dokončení projektu), ale mělo by být také v dostatečném předstihu, aby ostatní měli čas případ zhodnotit a připojit se k němu. Všimněte si, prosím, že požadovaný datum může být přidán i námi.

Ostatní pole jsou podobná jako u zakázkového vývoje (více informací: Zahájení nového Zakázkového vývoje).

Stejně jako u zakázkového vývoje, čím konkrétnější bude vaše specifikace, tím lépe můžeme odhadnout čas a výsledek bude lépe splňovat vaše představy a požadavky.

18 velke

Je třeba očekávat, že s veřejně sdíleným případem (narozdíl od soukromého) budeme klást důraz na takovou specifikaci, která bude odpovídat požadavkům co největšího množství uživatelů. To znamená, že můžeme upravovat původní specifikaci ještě před jejim zveřejněním.

V případě, že upravená specifikace stoprocentně vašim představám, stále se můžete připojit k případu a po dokončení veřejné části poslat žádost na finální zakázkovou úpravu, která zcela přesně pokryje vaše požadavky. Taková finalizace spadá do Zakázkového vývoje, což znamená, že konečná úprava by měla být financována vámi v plné výši. Celková cena takového vývoje bude stále značně nižší, než cena celého vývoje financována výhradně vámi.

5.8.seznam sdílených případů

Seznam sdílených případů je zpřístupněn kliknutím na odkaz Sdílené případy v levém menu nebo na hlavní stránce uživatelského účtu.

Seznam zobrazuje schálené sdílené případy navržené ostatními uživateli, kteří jsou spojeni s jednotlivými projekty. Kliknutím na požadovaný případ otevřete jeho detaily a naleznete specifikaci a ostatní informace o případu.

19 velke

Také zde naleznete  Data dokonečení jednotlivých případů, celkový  Odahdovaný čas, aktuální Fáze případu a jaké % odhadovaného času je už pokryto .

Pro detailnější vysvětlení podmínek výše, prosím, navštivte Slovník sdíleného případu.

Můžete použít filtrování (podle projektů) a vyhledávání předmětů případů v seznamu pro vyhledání případu, který by mohl být pro vás přínosem.

V příadě, že se již podílíte na nějakém případu, uvidíte zde také svůj podíl. Jednoduše můžete se přidat k případu nebo změnit váš podíl účasti kliknutím na ikonu v seznamu.

5.9.Připojení se k extistujícímu sdílenému případu

Kromě nového návrhu také máte možnost se připojit k již existujícímu sdílenému případu. Existující Seznam sdílených případů je dostupný pod odkazem Sdílené případy  v levém menu nebo prostřednictvím seznamu na Stránce technické podpory.

Kliknutím na číslo případu nebo na jeho název zobrazíte stránku  Detailu případu, ere kde můžete najít přesnou specifikaci případu, stejně jako další informace o případu zahrnující Odhadovaný čas a Datum dokončení.

Pro připojení k případu stačí kliknout na tlačítko Připojit a vyplnit, kolik hodin jste ochotni investovat do vývoje.

Pokud nemáte dostatečný počet hodin dostupný ve svém účtu, mužete si koupit dodatečné hodiny v našem e-shopu. Postup nákupu hodin pro vývojářské účely je popsán v kapitole Nákup hodin pro vývoj. Nakoupené hodiny mohou být použity jak pro soukromé tak pro sdílené případy.

21 velke

Je pouze na vás, kolik hodint chcete investovat. Čím více budete investovat, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že případ bude schválen a realizován, takže můžete investovat do několika případů na základě jejich důležitosti pro vás.

Nemusíte se bát, dokud není případ uzamčen, můžete klikoliv změnit účast nebo odstoupit od případu úplně. Také v případě, že nebude mít případ dostatečné množství účastníků, budou vámi investované hodiny vráceny zpět na váš účet.

Hodiny, které investujete do případu, který ještě nebyl zrealizován, budou zobrazeny jako zablokované hodiny ve vašem účtu.

5.10.úprava vašeho podílu nebo odstoupení

Dokud je případ v otevřené fázi můžete volně měnit počet investovaných hodin nebo od případu úplně odstoupit úplně (nastavit vaše investice na 0).

Výše uvedenou akci můžete provést buď na stránce Seznam sdílených případů nebo přes případ na vaší Stránce technické podpory. Kliknutím na Číslo případu nebo Předmět můžete zobrazit stránku Detailu případu.

Na stránce Detailu případu můžete videt informace o vašich stávajících investicích do případu. Můžete přidat počet hodin, které jste zde ochotni investovat nebo můžete hodiny nastavit na 0 a tím zcela odstoupit od případu.

Pokud tak učiníte, budou zablokované hodiny vráceny zpět do Dostupných hodin pro vývoj ve vašem účtu.

22 velke

Poté, co případ vstoupí do zamčené fáze, již nemůžete snížit počet investovaných hodin nebo odstoupit od případu. Stále však můžete navyšovat počet hodin investovaných do případu, aby se urychlilo přijetí případu.

5.11.Slovník sdílených případů

Investice – (podíl) je počet nakoupených hodin pro vývoj, které jste ochotni ivestovat do sdíleného případu

Odhadované hodiny – celkový pocet hodin potřebných k realizaci případu; pokud součet jednotlivých uživatelských investic dosáhne nebo překročí tuto hodnotu, budou případy realizovány

Datum dokončení – konečná lhůta, před níž má být naplněn předpokládaný čas, v opačném případě budou sdílené případy zrušeny a odstraněny ze Seznamu sdílených případů bez realizace

Fáze případu – momentální fáze, ve které se případ nachází; určuje, zda uživatelé mohou nadále libovolně měnit svou investici, nebo odstoupit od případu (více informací nalezenete na stánce Fáze sdíleného vývoje)

% Financování – procentní podíl Odhadovaných hodin již financovaných investic jednotlivých uživatelů

Hodiny – hodiny, které jste investovali do případu, který je v otevřené nebo uzamčené fáziPřihlášení uživatele Prázdný